FAQ

1. Domek na zgłoszenie do 35m2 - podstawowe informacje.

W naszej ofercie znajdą Państwo domki ogrodowe, domki letniskowe, garaże, altanki o powierzchni poniżej 35m2 (na 500m2 działki), których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia, a tym samym również projektów i wielu dodatkowych dokumentów. Wymagane jest wyłącznie zgłoszenie, które na pewno nie przysporzy problemów i pozwoli zaoszczędzić czas. Jeśli mają Państwo pytania odnośnie tego co można postawić na Państwa działce najlepiej skontaktować się z najbliższym wydziałem budownictwa.

DOMKI BEZ POZWOLENIA

Wg najnowszych przepisów prawa budowlanego, które weszły w życie 28 czerwca 2016 roku pozwolenia na budowę nie wymaga budowa (art.29) m.in.:

 • wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, jeżeli liczba tych obiektów na działce nie przekracza jednego na każde 500 m2działki (pkt 2a)
 • wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, jeśli łączna liczba tych obiektów na działce nie przekracza dwóch na każde 500 m2działki (pkt 2)
 • wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, jeśli łączna liczba tych wiat na działce nie przekracza dwóch na każde 1000 m2działki (pkt 2c)
 • przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych (pkt 20)
 • instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku (pkt 27)
 • ogrodzeń (pkt 23)

Uwagi / wnioski:
– budowę domku drewnianego bez pozwolenia na budowę należy każdorazowo zgłosić do odpowiedniego urzędu (art. 30)
– domek letniskowy nie może przekraczać 35m2 pow. zabudowy, nie ważne czy w mieście czy poza miastem (stare przepisy sprzed 2015 r. pozwalały na budowę bez pozwolenia domków gospodarczych  o powierzchni 25m2 na terenach miejskich i 35m2 poza miastem)
– w domku letniskowym do 35m2 możemy wykonać bez pozwolenia wszystkie przyłącza i instalacje wewnątrz budynku (np. elektryczne, wodno-kanalizacyjne) oraz ocieplenie domu z drewna.
przepisy nie określają rodzaju fundamentu, na jakim może być zbudowany domek bez zezwolenia. W praktyce najczęściej jest to płyta fundamentowa (wylewka), typowy fundament na ławach betonowych lub fundament punktowy (słupy betonowe, pale drewniane albo bloczki betonowe). Dość powszechnie stosuje się także kostkę brukową, płyty chodnikowe i jumby.
powierzchnia zabudowy to obszar na działce zajmowany przez wykończony budynek, obliczana po obrysie zewnętrznym ścian, bez schodów zewnętrznych, daszków (m.in. niepodpartych dachów tarasów), markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego oraz elementów ozdobnych (np. ostatki na rogach domków drewnianych) itp.

Należy pamiętać, że za ostateczną interpretację zapisów ustawy odpowiada zawsze urząd właściwy do lokalizacji działki, na której ma być budowana konstrukcja. Ponadto w przypadku budowy konstrukcji na ROD (Rodzinnych Ogródkach Działkowych) właściwa interpretacja należy również do zarządu ROD. W trakcie podejmowania decyzji o budowie konstrukcji należy się bezwarunkowo skontaktować z odpowiednim organem. Poniższe opracowanie bazuje na oryginalnym tekście ustawy i ma charakter tylko informacyjny. Ze względu na to, że interpretacje ustaw różnią się w urzędach, każda budowa musi być traktowana indywidualnie. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za złe stosowanie przepisów prawa budowlanego wynikające ze złej interpretacji poniższego artykułu.

W ustawie o ogrodach działkowych (art. 2 pkt 9a) altana działkowa (domek działkowy) może mieć powierzchnię do 35m2, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2. 

Wymagane formalności dotyczące domków, budynków gospodarczych i altan.
Budowa każdej wymienionej wcześniej konstrukcji na działce prywatnej wymaga zgłoszenia do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta. Takiego zgłoszenia należy dokonać minimalnie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac budowlanych. Starosta lub Prezydent Miasta ma 30 dni na zgłoszenie sprzeciwu do budowy, jeżeli tego nie zrobi udzielana jest tzw. milcząca zgoda i po upłynięciu tego terminu możemy rozpocząć budowę. Od momentu wyrażenia zgody, na rozpoczęcie budowy mamy dwa lata. Po upływie tego czasu, jeżeli budowa nie została rozpoczęta należy ponownie wykonać zgłoszenie. Do wypełnienia formularza należy przygotować informacje o: 1. Rodzaju, zakresie i sposobie wykonania prac przewidzianych do realizacji robót budowlanych. 2. Termin rozpoczęcia prac budowlanych. 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością. 4. W zależności od potrzeb: szkice lub rysunki dotyczące inwestycji, które nie muszą być przygotowane przez osobę z uprawnieniami. W przypadku budowy konstrukcji na Rodzinnych Ogrodach Działkowych, budowy nie musimy zgłaszać do urzędów, ale zgłaszamy ją do Zarządu ROD.

Czy budynek parterowy może mieć poddasze?

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Kondygnacja – pozioma nadziemna lub podziemna część budynku, zawartą pomiędzy podłogą na gruncie lub na stropie, a górną powierzchnią podłogi (bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu) znajdującego się nad tą częścią budynku.

Za kondygnację uważa się także:
poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi
poziomą część budynku na urządzenia techniczne (średnia wysokość większa niż 1,9 m)
Za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem (np. maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjno – klimatyzacyjna)

Uwagi / wnioski:
– na zgłoszenie można wybudować tylko drewniane domki parterowe (letniskowe budynki rekreacji indywidualnej i budynki gospodarcze), czyli domki posiadające jedną kondygnację.
– domek drewniany z poddaszem użytkowym nie jest domkiem parterowym, gdyż posiada poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
– jeżeli poddasze będzie zgłoszone jako poddasze nieużytkowe (tzw. strych), to nie będzie uznawane za kondygnację, a co za tym idzie budynek taki jest budynkiem parterowym i można go wybudować na zgłoszenie (do 35m2 pow. zabudowy). W praktyce nikt de facto nie sprawdza, czy poddasze jest nieużytkowane czy nie.

Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi powinny mieć wysokość 2,2 m. Wysokość ta może wynosić 1,9m, jeżeli osoby będą przebywać w nich maksymalnie cztery godziny na dobę.

Taki przepis pozwala w praktyce uznanie poddasza o wysokości mniejszej niż 1,9 m za poddasze nieużytkowe, a dom letniskowy parterowy z takim poddaszem wybudować na zgłoszenie do starostwa.

Czy poddasze nieużytkowe – strych może mieć okno?

Poddasze nieużytkowe nie może pełnić funkcji mieszkalnych – nie mogą w nim przez dłuższy czas przebywać ludzie. Nie oznacza to jednak, że poddasze nieużytkowe nie powinno być ocieplone, pozbawione okien lub schodów, bo może być wykorzystane jako strych.

Czy antresola jest kondygnacją? Czy domek letniskowy z antresolą można wybudować na zgłoszenie?

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Antresola — jest  to górna część kondygnacji lub pomieszczenia znajdującą się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamkniętą przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona.

Uwagi / wnioski:
– antresola jest częścią kondygnacji a nie osobną kondygnacją, zatem domki parterowe do 35m² z antresolą nie wymagają pozwolenia na budowę.
– antresola ma powierzchnię mniejsza niż pow. kondygnacji , co w praktyce oznacza, że np. dla drewnianego domku letniskowego o powierzchni 35m² antresola może mieć np. 25-30m².

Co oznacza budynek “wolno stojący”?

Słowa „wolno stojący” występują w prawie budowlanym  w odniesieniu do domków letniskowych (budynków rekreacji indywidualnej), domków gospodarczych czy garaży i altan budowanych bez pozwolenia na budowę (na tzw. zgłoszenie).

Ustawodawca nie podaje jednoznacznej definicji tych słów, dlatego zgodnie z wyrokami sądu (WSA w Kielcach z dn. 06.05.2013 sygn akt II SA/Ke 185/13, wyrok WSA w Poznaniu z dnia 26.11.2010 sygn. akt II SA/Po 637/10) przez pojęcie “wolno stojący” rozumieć należy samodzielność i suwerenność konstrukcji obiektu, to jest jego fizyczne oddzielenie od innych obiektów budowlanych. Chodzi tu o taki budynek, który nie jest połączony z innym obiektem budowlanym i nie wykorzystuje w swojej konstrukcji jakichkolwiek elementów innego obiektu budowlanego i jako całość stanowi samodzielną konstrukcję, nieograniczoną fizycznie w przestrzeni innymi budowlami.

Jak wybudować dom do 35m2 na zgłoszenie z tarasem (nawet do 35m²)?

Wystarczy, że oba obiekty będą stanowiły osobne konstrukcje. Domek letniskowy nie będzie stykał się z zadaszonym tarasem, który wsparty na słupach we wszystkich narożnikach zgłosimy jako altanę (postawioną obok domku letniskowego). Daszek wyższego domku będzie niejako zachodził nad dach altany, osłaniając to miejsce przed deszczem.

2. Z jakiego drewna wykonane są domki?

Nasze domki ogrodowe wykonane są przede wszystkim ze świerku syberyjskiego importowanego z dalekiej Rosji. Dorastając w surowych warunkach klimatycznych, drewno tego gatunku staje się niebywale wytrzymałe oraz zachowuje doskonałe parametry cieplne, co pozwala na produkcję nie tylko domów letniskowych, ale również całorocznych. Jesteśmy świadomi, że tylko najwyższej jakości produkty zapewnią naszym domom długowieczność, a tym samym stworzą naszym Klientom doskonałe miejsce o wysokim standardzie użytkowania.

3. W jaki sposób przygotować podłoże?

Istnieje kilka rodzajów posadowień. Wybór zawsze pozostawiamy Państwu. Sugerujemy zwykle montaż na kostce brukowej bądź wylewce betonowej (fundament, płyta) o grubości minimum 20cm, zbrojonej. Jeśli w miejscu stawiania domu występują silne wiatry, zalecamy kotwiczenie domku. Jeżeli nie ma możliwości przygotowania fundamentu, domki do 40m2 mogą zostać posadowione na bloczkach M6.

Poniżej rodzaje posadowień:

BLOCZKI BETONOWE – najlepiej sprawdza się w przypadku domków letniskowych, ogrodowych. Bloczki rozmieszcza się według schematu, w kluczowych miejscach konstrukcji po obrysie oraz wzdłuż legarów podłogowych. Jeśli teren jest nierówny można położyć bloczki jeden na drugim korygując tym samym nierówności terenu. Do wykonania takiego podłoża trzeba odpowiednio wypoziomować podłoże za pomocą suchego betonu i ubić. Jest to na tyle dobre rozwiązanie, że na przygotowanym podłożu można już w ten sam dzień zacząć montować konstrukcję. Jest to najłatwiejsza a za razem najszybsza i najtańsza opcja przygotowania podłoża. Można wykonać takie podłoże we własnym zakresie lub skorzystać z naszych usług.

Fundament punktowy tzw. „stopy betonowe” – jest to bardziej solidny odpowiednik wykonania podłoża punktowego od podłoża z bloczków betonowych. Jest to niedrogie rozwiązanie a za razem proste do wykonania. Polega na wykonaniu w ziemi otworów i wypełnieniu ich betonem za pomocą rur dostępnych w każdym markecie budowlanym. Rur nie trzeba wsuwać do samego dna otworu w ziemi – muszą jedynie trzymać pion, a już nad gruntem wspólnie tworzyć poziom. Trudnością może się okazać zachowanie idealnego poziomu, dlatego też polecamy skorzystać w tym zakresie z pomocy fachowców. Wykonanie stóp betonowych warto wziąć pod uwagę w przypadku, gdy podłoże jest o niewiadomej nośności lub znacznych nierównościach terenu. W przypadku wyboru takiego podłoża pod domek, montaż można rozpocząć już na drugi dzień od zakończenia prac.

PŁYTA FUNDAMENTOWA – jest to najbardziej solidne rozwiązanie ale za razem najdroższe ze wszystkich wyżej wymienionych. Zbrojona wylewka musi sięgać w głąb gruntu na ok 20-30cm, aby zapewniła całkowitą stabilność konstrukcji, która ma na niej powstać. Beton po zakończonych pracach musi wyschnąć, aby podłoże było gotowe do użycia. Jest to jednak praca trudna do samodzielnego przygotowania przez amatorów, wymaga pomocy fachowców. Wykonywana jest z myślą o użytkowaniu domków całorocznie, w przypadku konstrukcji o dużych gabarytach oraz w przypadku podłoży o niskiej nośności.

ŁAWA FUNDAMENTOWA – tradycyjne ławy fundamentowe wylewa się bezpośrednio do gruntu bądź na deskowanie. Najczęściej wykorzystuje się beton klasy C12 lub C15. Tego typu rozwiązanie sprawdza się szczególnie dobrze na zwartym i suchym gruncie. Pamiętajmy, że wymiary ławy fundamentowej nie zależą wyłącznie od obciążenia budynku. Równie ważne są warunki glebowe. Im podłoże będzie słabsze, tym rozmiary ławy będą większe. W wyjątkowo trudnych warunkach glebowych trzeba zastosować dodatkowe poprzeczne zbrojenia, a tradycyjny beton zastąpić żelbetem. Pewną niedogodnością tego rozwiązania może być też aspekt osiadania budynku. Ławy nie posiadają tak dużej powierzchni jak płyty fundamentowe. Jeśli ich rozmiar będzie zbyt mały, a grunt grząski, wówczas wystąpi ryzyko nierównomiernego osiadania budynku. Prace związane z wykonaniem ław fundamentowych mogą być dość czasochłonne. Pamiętajmy też, że pełne związanie się betonu nastąpi dopiero po upływie miesiąca. W wyjątkowo sprzyjających warunkach możemy rozpocząć następny etap prac po upływie dwóch/trzech tygodni od wylania ławy. Wykonanie tego typu podłoża należy zlecić odpowiedniej, fachowej ekipie budowlanej.

4. Ile trwa montaż domku?

Do każdej konstrukcji dołączona jest instrukcja montażu oraz specyfikacja elementów. Klient może samodzielnie złożyć domek lub zlecić to naszej doświadczonej ekipie montażowej.

Dzięki ogromnemu doświadczeniu naszych monterów oraz przemyślanemu procesowi produkcji, mniejsze domki montujemy nawet w jeden dzień! Montaż większych domów trwa natomiast kilka dni, w zależności od rozmiaru oraz typu konstrukcji.

W trakcie montażu niezbędny jest dostęp do energii elektrycznej o napięciu 220V. Jeżeli na miejscu montażu brak jest prądu należy zorganizować agregat prądotwórczy.

Przed rozpoczęciem montażu niezbędne jest przygotowanie odpowiednio podłoża, na którym ma zostać posadowiona konstrukcja.

Standardowo domki letniskowe stawiane są na bloczkach betonowych (w sytuacjach, gdy podłoże jest piaszczyste, gliniaste, przemarzające itp. zaleca się wykonanie dodatkowo kilku stóp fundamentowych). Większe domki piętrowe wymagają posadowienia ich na fundamencie lub płycie fundamentowej. Po zamontowaniu konstrukcji drewnianej należy zadbać o elewację zewnętrzna i wewnętrzną domku. Domek zaleca się pomalować dwukrotnie na kolor transparentny lub trzykrotnie na kolor kryjący.

5. Czy materiał (baliki) użyte do budowy domu drewnianego są trwałe?

Korzystamy wyłącznie z atestowanego drewna (świerkowego lub sosnowego) wysokiej jakości. Baliki są suszone komorowo, czterostronnie strugane i łączone metodą na pióro. Odpowiednia konserwacja gwarantuje bezpieczną i wieloletnią eksploatację.
O trwałości drewnianych konstrukcji może świadczyć fakt, że w Polsce mimo upływu setek lat do dnia dzisiejszego sprawnie funkcjonują budynki drewniane nawet z XIV wieku, np.

6. Czy takie drewno pęka, ulega zawilgoceniu, jest podatne na korniki?

Nasza domki zawsze są wykonywane z wysokiej jakości drewna suszonego komorowo co pozwala uniknąć spaczenia, pęknięć i deformacji drewna. Mikropęknięcia drewna są naturalną cechą materiału związaną ze zmiennym poziomem wilgotności drewna i nie mają wpływu na wytrzymałość konstrukcji.
Jeżeli drewno ulega zawilgoceniu jest to spowodowane błędami w montażu i wykończeniu domku z drewna. Stosowane przez nas wysokiej jakości materiały w połączeniu z solidnością wykonania eliminują ryzyko zawilgocenia domu. Wszystkie domki zabezpieczamy specjalnymi impregnatami, dlatego nie są narażone na niszczenie przez grzyby, korniki oraz inne szkodniki.

7. Czy budowę domu można rozpocząć zimą?

Budowa domku z drewna może odbywać się bez większych przeszkód o każdej porze roku. Wynika to z faktu, że wszystkie prace wykonywane są “na sucho”. Oczywiście, zamarznięta ziemia pokryta śniegiem, jest czynnikiem, który ma wpływ na trudność i czas montażu.

8. Czy drewniany domek może pełnić rolę domku całorocznego?

Oczywiście, że tak. Każdy domek znajdujący się w naszej ofercie może zostać przystowany do zamieszkania w nim na stałe. Należy go tylko odpowiednio zaadaptować. To znaczy odpowiednio ocieplić, postawić trwałe fundamenty oraz załatwić podłączenie do mediów. Wtedy domek letniskowy stanie się całorocznym domkiem mieszkalnym.

9. Czy domy z drewna są ciepłe?

Drewniane konstrukcje są naturalnie ciepłe – szybko się nagrzewają i, odpowiednio zaizolowane, długo trzymają ciepło. Do ocieplenia ścian zewnętrznych oraz dachu używamy wełny mineralnej, co zapewnia dobrą charakterystykę termiczną i także niskie koszty eksploatacji.

10. Jaka jest trwałość drewnianej altany ogrodowej?

W dużej mierze zależy to od zastosowanych pierwotnie środków konserwacji drewna, należy jednak pamiętać o tym, że nawet najlepsze nie zapewniają wiecznej ochrony. Co 4-5 lat warto altanę przeszlifować i “odświeżyć”, a zadbana będzie służyła przez dekady.

11. Jakie poszycie dachowe można zastosować w domku drewnianym?

W zależności od rodzaju domku sugerujemy pokrycie dachu papą lub gontem; oczywiście możliwe jest dowolne inne wykończenie po ustaleniu warunków.

12. Jakie jeszcze usługi można zamówić wraz z domkiem?

Poza montażem i transport wykonać możemy także: impregnacje, krycie dachu gontem lub papą, założenie rynien oraz ocieplenie.

13. Co obejmuje usługa impregnacji zewnętrznej?

Drewno i materiały drewnopochodne, należy tak jak materiały budowlane, chronić przed różnymi szkodliwymi wpływami, aby zapewnić możliwość długotrwałej eksploatacji elementów konstrukcji. W tym celu stosuje się chemiczną ochronę drewna, która polega na zastosowaniu zapobiegawczych środków dla drewna, które narażone jest na szkody budowlane spowodowane m.in. przez owady i grzyby.

W celu zapewnienia najwyższej ochrony drewna, nasza firma oferuje rozwiązanie tzw. systemowe, obejmujące impregnację i koloryzacje domku na wybrany przez Klienta kolor – wariant dostępny w wybranych produktach.

W pozostałych przypadkach domki drewniane należy zaimpregnować we własnym zakresie.

14. Jaki jest czas oczekiwania na domek po złożeniu zamówienia?

Średni czas oczekiwania na domek to okres od 4-8 tyg. Jeśli domki montuje nasza ekipa montażowa termin montażu ustalany jest indywidualnie.

15. Jaka jest procedura zakupu domku?

 • Wybór projektu (służymy pomocą przy wyborze odpowiedniego domku).
 • Wycena (domku oraz ewentualnych usług dodatkowych)
 • Umowa (wiąże się z wpłatą zadatku).
 • Czas realizacji zamówienia to ok. 4-8 tygodni.
 • Profesjonalna ekipa wraz z domkiem przyjeżdża pod wskazany adres i rozpoczyna montaż domku.

16. Pliki coockies

Witryna www.woodengarden.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Woodenfactory Ryszard Jęsiek w celu optymalizacji działań.
Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

17. Różnica między domkami z bala a szkieletowymi

Jedną z decyzji, którą musisz podjąć przy wyborze zamkniętego budynku ogrodowego, jest to, czy powinien to być domek ogrodowy, czy domek z bali. Wiele osób nie zna różnicy między nimi i uważa, że terminy domek ogrodowy i domek z bali są synonimami. Domki letniskowe i domki z bali są w rzeczywistości bardzo podobne. Różnica polega głównie na ich konstrukcji i systemie konstrukcyjnym. Domki z bali mają charakterystyczne zachodzące na siebie narożniki, są zbudowane z systemem do układania drewna. Domki letniskowe można budować za pomocą różnych systemów budowlanych. Do budowy domków o symbolu L używamy zarówno systemu Prima, jak i systemu Pro. W tym artykule wyjaśnimy najważniejsze różnice. Jesteś ciekawy? Czytaj dalej!

Forma i system konstrukcyjny

Jak wspomniano we wstępie, najważniejszą różnicą między domkami z bali a domami ogrodowymi jest system konstrukcyjny. Domki z bali są prawie zawsze budowane przy użyciu systemu konstrukcji z bali, ten system wykorzystuje nakładające się narożne połączenia. W rezultacie domki z bali zawsze będą miały prostokątny lub kwadratowy kształt.

Domki ogrodowe są budowane w różnych systemach budowlanych. Najlepsi producenci opracowują własne opatentowane systemy, aby poprawić funkcjonalność swoich domów ogrodowych i ułatwić montaż. Dzięki temu domy ogrodowe mogą mieć różne kształty, nie tylko kwadratowe i prostokątne, ale także pięciokątne lub ośmiokątne. Można to uznać za zaletę, ponieważ sprawia, że domy ogrodowe są bardziej uniwersalne niż domki z bali. Jednak domki z bali mają również inne zalety, ze względu na mocne połączenia narożne są nieco bardziej wytrzymałe i trwałe.

Grubość i rozmiar ściany

W ofercie mamy budynki ogrodowe o różnej grubości ścianki, m.in.: 28 mm, 44 mm lub 68 mm. Opcja 68 mm zapewnia większą grubość ścianki, co może być ważne z różnych powodów. Po pierwsze, większa grubość ścianki oznacza, że budynek ogrodowy jest bardziej stabilny i trwały. Grubsze ściany sprawiają, że domki ogrodowe są również bardzo odpowiednie do izolacji. Izolując budynek, możesz cieszyć się nim przez cały rok. Co więcej, większa grubość ścianek zapewnia, że można zbudować większe domki. Jest to idealne rozwiązanie, jeśli chcesz powiększyć przestrzeń życiową lub potrzebujesz dużo miejsca do przechowywania. Jeśli potrzebujesz małego budynku ogrodowego, który służy tylko do relaksu w cieplejszych miesiącach lub do przechowywania, możesz wybrać ściany o grubości 28 mm lub 44 mm.

Proces budowy

Różnice między domkami ogrodowymi a domkami z bali zwykle można znaleźć w mniejszych szczegółach. To samo dotyczy ich procesów budowlanych. Wydają się prawie takie same, ale istnieją pewne drobne ważne różnice. Dla nich proces rozpoczyna się od przygotowania fundamentu budynku ogrodowego, który musi być odpowiednio wypoziomowany. Proces ten jest następnie kontynuowany przez ustawienie sekcji ściany i belek fundamentowych. Ważne jest w przypadku domków ogrodowych, aby upewnić się, że rowek jest skierowany w dół, a pióro skierowane jest w górę, aby można było do niego przymocować następny rząd. Części ściany są następnie budowane warstwa po warstwie i właśnie tam pokazano największą różnicę. W przypadku domów ogrodowych słupek narożny należy wcisnąć w narożnik przed zbudowaniem ścian, aby ściany pozostały razem. Należy jednak wspomnieć, że ten opis stanowi przykład najpopularniejszego systemu konstrukcyjnego domu ogrodowego. Niektórzy producenci zaprojektowali własne systemy budowlane (na przykład system Pro, który wykorzystuje taśmę aluminiową).